MUUTOSVALMIUDEN MITTAUS – MIKÄ ORGANISAATIONNE MUUTOSVALMIUDEN KYPSYYSTASO ON?

Resilienssi on organisaation kykyä sopeuttaa ja muuttaa toimintaansa jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä sekä muutosta ennakoiden että siihen reagoiden. Organisaation resilienssin tukeminen lisää muutos- ja sopeutumiskykyä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Olisiko teillä tarve tietää mihin asioihin on investoitava enemmän kehitystyötä, aikaa ja muita resursseja, jotta voitte varmistaa muutoksessa onnistumisen?

Organisaation kulttuuri vaikuttaa sen henkilöstön muutosmielentilaan: Onko henkilöstöllä mahdollisuus osallistua muutoksen suunnitteluun ja käyttöönottoon? Onko henkilöstöllä mahdollisuus ilmaista huolenaiheensa suunnitellusta muutoksesta? Onko henkilöstö saanut tarpeeksi tietoa tulevista muutoksista ja muutoshankkeista? Onko viestintä muutoksesta johdonmukaista riippumatta viestijästä? Ottaako johto omalta osaltaan vastuun muutoksessa onnistumiseen? Tässä malliksi muutamia kysymyksiä, joihin muutosvalmiuden kypsyystason mittaus antaa tietoa.

Mittaus tuottaa tiedon, mille tasolle esim. organisaation ylin johto arvioi organisaationsa muutosvalmiuden kypsyystason olevan. Mittauksen voi tehdä myös päällikkötasolle ja/tai työntekijätasolle ja näitä tuloksia voidaan verrata keskenään.

Muutosvalmiuden indeksi ja tietoa näkemyseroista

Mittauksen tuloksena syntyy ns. muutosvalmiuden indeksi, joka osoittaa millä tasolla muutosvalmius organisaatiossanne on. Mittaus tuo esiin myös sen, missä asioissa esim. johdolla on yhteinen näkemys muutoksen johtamisesta ja toisaalta se tuo näkyviksi myös johdon näkemyserot tulevien keskustelujen ja kehittämistoimenpiteiden pohjaksi.

Muutosvalmiuden kypsyystason mittaus voidaan kohdentaa tiettyyn hankkeeseen tai sen avulla voidaan tarkastella yleiseen ja jatkuvaan organisaatiossa tapahtuvaan muutokseen liittyviä prosesseja. On muutos minkä luonteista tahansa, jos teillä on tieto, mitkä organisaation resilienssiä tukevat asiat pitää priorisoida tai mihin pitää reagoida vahvimmin, edistätte varmasti muutoksessa onnistumistanne aivan oleellisesti.