OSAAMISEN JOHTAMISEN MERKITYS KOROSTUU KRIISIAIKOINA

Miten tärkeää teidän organisaatiossanne on tietää käytössä olevat osaamiset juuri nyt? Tiedättekö ne tällä hetkellä? Entä nykyhetken motivaatiotasot?

Näinä poikkeuksellisina aikoina tietoon perustuva osaamisen johtaminen on erityisen tärkeää, sillä jokaisen yrityksen menestyminen perustuu osaamiseen. Osaamisten vastaavuus organisaation tavoitteisiin vaatii jatkuvaa työtä. Osaaminen yksinään ei kuitenkaan riitä. Pitää tietää myös kuinka motivoituneita ihmiset ovat. Tarvitaan mittaristo, joilla hallitaan ja ohjataan yrityksen osaamisresursseja kaiken aikaa ja kaikissa tilanteissa.

Järjestelmällinen osaamisen johtaminen on osaamistarpeiden määrittelyä ja sanoittamista sekä henkilöstön osaamisen tarkkaa tunnistamista eli arviointia, vastaako työntekijöiden senhetkinen osaaminen yrityksen strategisia tarpeita. Jos se ei vastaa, niin tehdään suunnitelmat mitä osaamista yritykseen pitää hankkia ja millä keinoin. Kun työntekijöiden kompetenssi on tunnistettu ja dokumentoitu järjestelmään, löydetään sieltä nopeasti tarvittava osaajat.

Jatkuvuuden turvaaminen yllättävissä muutostilanteissa

Systemaattisella osaamisen johtamisella taataan yrityksen kehittyminen strategian mukaisesti. Poikkeustilanteessa, joissa omaa työtä ei voi tehdä, on tärkeä tietää mm. minkälaisin toimin ja kuinka nopeasti henkilöstöä voisi kehittää monialaisiksi ammattilaisiksi. Poikkeusoloissa pitää pystyä myös tarpeen vaatiessa uudelleen sijoittelemaan ja järjestelemään työntekijöitä heidän osaamisensa perusteella. Liiketoiminta jatkuu ja osaava henkilöstö pystytään työllistämään.

Monessa yrityksessä uudistetaan nyt liiketoimintaa olosuhteiden pakosta. Jos osaamiset on kartoitettu, tiedetään, löytyykö näihin uudistuksiin vaadittava osaaminen jo talon sisältä vai tarvitaanko koulutusta tai uusia osaajia. Hyvin toteutettu osaamiskartoitus voi tuoda esiin piilossa olevia osaamisiakin, joista on nyt hyötyä.

Osaamisen johtamisen työkalut ovat korvaamaton apu

Maailma ei palaa entiselleen koronavirusepidemian jälkeen. Siksi tarvitaan uudenlaisia työkaluja ja uudenlaista osaamista sekä työntekijöiltä että myös heidän esimiehiltään. Lisääntyvän etätyön takia esimiehet ovat vähemmän kahdenkeskisissä kontakteissa työntekijöittensä kanssa, mutta heidän on kaikesta huolimatta johdettava työntekijöittensä osaamista ja seurattava heidän kehittymistä työssään.  Osaamiskartoitukset ja palautekeskustelut on kyettävä hoitamaan samassa tilassa tai etänä yhtä hyvin. Osaamisen johtamisen merkitys korostuu huomattavasti, koska muutokset tapahtuvat usein odottamatta.

Osaamisen johtamisen järjestelmä pitää olla myös työntekijöiden hyödynnettävissä. Heillä pitää olla käytössään helppokäyttöinen järjestelmä, johon he voivat lisätä työssään ja koulutuksissa karttuneen osaamisensa ja toisaalta myös kertoa akuuteista tai pitkän tähtäimen kehittämistarpeistaan. Lisäksi varsinkin etätyön yleistyessä myös työntekijöiden pitäisi yksin työskennellessään löytää tiimistään tarvittava osaaminen oman työnsä tekemisen tueksi.