Osaaminen – yrityksen keskeisin menestystekijä

Koska osaaminen on nyky-yhteiskunnassa liiketoiminnan ydin ja tärkein kilpailuetu, on yritysten pyrittävä hallitsemaan ja johtamaan osaamisresurssejaan tehokkaasti. Kattavassa osaamisen johtamisessa yrityksen osaaminen nähdään kokonaisuutena, joka koostuu yrityksen osaamistarpeista, henkilöstön kompetenssipotentiaalista sekä heidän ammattitaidostaan. Kun henkilöstön henkilökohtaiset tiedot, taidot ja asenteet vastaavat yrityksen osaamistarpeita, osaaminen on lähtökohtaisesti kunnossa.

Yrityksen osaamiskokonaisuuteen sisältyy sekä yritys-, yksilö- että suoritusnäkökulma. Yritysnäkökulmasta painopiste kohdistuu osaamistarpeisiin, siihen tietoon, mitä osaamista yrityksessä tulisi olla, jotta menestyksellinen liiketoiminta varmistetaan. Osaamistarpeiden määrittelyn lähtökohtana ovat yrityksen visio ja strategia. Näistä johdetaan työntekijöihin ja heidän työrooleihinsa kohdistuvat osaamisvaatimukset. Osaamistarpeet määrittelevät henkilöstöltä edellytettävän työsuorituksen sisällön ja tason. Tavoitteellisen ja systemaattisen osaamisen johtamisen kautta yrityksen johto määrittelee sekä välittää tiedon osaamistarpeista henkilöstölle.

Yksilönäkökulmasta osaamisen painopiste on henkilön kompetenssissa, siinä osaamispotentiaalissa, jonka työntekijä tarjoaa työnantajalle. Kompetenssi on työn tekemisen mahdollistava immateriaalinen voimavara. Sen lisäksi, että työntekijällä on tietoa siitä, miten asiat tehdään, kompetenssiin sisältyy myös henkilön asennoituminen ja käyttäytyminen eri työtilanteissa. Tietojen ja taitojen lisäksi kompetenssin asennetekijät suuntavat, ylläpitävät ja ohjaavat työtoimintaa. Hyvä motivaatio työssä johtaa mm. uskoon omiin kykyihin vaativissa tilanteissa, haluun reagoida työpaikan muuttuviin olosuhteisiin, kykyyn sitoutua ongelmien ratkaisemiseen sekä haluun jakaa ideoitaan ja asiantuntemustaan toisten kanssa.

Suoritusnäkökulmasta osaamisen valokeilassa on ammattitaito, joka liittyy suoraan konkreettiseen työtoimintaan ja työn tulokseen. Ammattitaito on se työelämäosaamisen alue, jossa yrityksen osaamistarpeet ja henkilöstön kompetenssi kohtaavat, ja se ilmenee työntekijöiden taitavuutena. Ammattitaitoinen työntekijä osaa soveltaa työtä tehdessään tietojaan tavoitteen mukaiseksi työsuoritukseksi sitoutuneesti ja motivoituneesti. Onnistuneesti toteutuneet työtuotokset täyttävät yrityksen strategian mukaiset työtavoitteet.

Menestyvä yritys huolehtii osaamisestaan ja johtaa sitä systemaattisesti. Osaamistarpeet tarkistetaan määräajoin: miten esim. muuttuneet asiakastarpeet, kehittyneet teknologiat tai organisaatiomuutokset niihin heijastuvat. Myös henkilöstön ammattitaidon syvyys mitataan ja tarkistetaan aika ajoin osaamiskartoituksin: henkilöstön ammattitaidon tasoa arvioidaan osaamistarpeita vasten eli vastaavatko työntekijöiden työsuoritukset osaamistarpeissa määriteltyjä sisältöjä ja laatutasoa. Osaamiskartoituksissa saatujen tulosten perusteella tunnistetaan kriittiset osaamiskuilut ja toisaalta myös yrityksen vahvuudet sekä mahdollisesti vielä hyödyntämätön osaamispotentiaali. Näin menestyvä yritys varmistaa, että henkilöstösuunnittelu perustuu strategisiin tarpeisiinsa sekä mitattuun tietoon.