Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen on keskeinen osa osaamisen johtamisen prosessia. Osaamisen kehittäminen perustuu tarkkaan kuvaan siitä, mitä osaamista yrityksessä tulisi olla, mitä osaamista yrityksen visio ja strategian toteuttaminen edellyttää. Tätä tietoa vasten tarkastellaan henkilöstön osaamisen nykytilaa, usein osaamiskartoituksen menetelmin. Yrityksemme nimessä, C&Q Systems, esiintyy osaamisen kehittämisen keskeinen ajatus: henkilöstön kompetenssi (Comptense) tulisi vastata yrityksen osaamistarpeita (Qualifications) ja jos kuiluja näitten väliltä löytyy, ohjelmistomme C&Q Pro tarjoaa välineet kuilujen kiinnikuromiseen.

Systemaattinen ja strategialähtöinen osaamisen kehittäminen edellyttää järjestelmällistä osaamisen mittausta ja mittaustulosten analysointia. C&Q Pro tarjoaa kokonaisvaltaisen prosessin osaamisen kehittämisen tueksi lähtien osaamistarpeiden määrittelystä henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien laatimiseen.

Työntekijäkohtainen osaamisen kehittäminen ja kehittämisen käytännöt perustuvat C&Q Pro -ohjelman osaamiskartoituksen tuottamaan henkilökohtaiseen osaamiskorttiin. C&Q -osaamiskartoituksessa henkilön osaamista, tietoja, taitoja ja asenteita, analysoidaan useamman henkilön antamiin arvioihin perustuen. Osaamisen kehittäminen voidaan perustaa esimerkiksi 360°-osaamiskartoitukseen ja kartoituksen tuottamaan palautteeseen. Tässä tapauksessa itsearvioon, esimiehen, kollegojen ja alaisten antamiin arvioihin perustuvaa mitattua osaamisen tasoa verrataan yrityksen tarpeisiin ja tavoitteisiin. Näin varmistetaan, että henkilöstön osaamisen kehittäminen perustuu kokonaan yrityksen strategisiin tarpeisiin, sillä osaamiskortin kuiluanalyysi tuottaa selkeän informaation osaamisen tason tilasta suhteessa organisaation tavoitetasoon.

Osaamisen kehittäminen palveluidemme avulla

C&Q -menetelmällä henkilön osaamisen kehittäminen etenee hyödyntämällä järjestelmän sähköisiä kehittymissuunnitelmalomakkeita. Kuiluanalyysin jälkeen suurimmat osaamispuutteet siirtyvät C&Q Pro -järjestelmässä automaattisesti henkilökohtaiseen kehittymissuunnitelmaan, jonka avulla tarkennetaan osaamisen kehittämisen kulkua. Sähköisellä lomakkeella on tarjolla mm. laaja menetelmävalikko, josta valitaan sopivimmat osaamisen kehittämisen menetelmät riippuen kehitettävän osaamisalueen laadusta ja sisällöstä, henkilöstä ja yrityksen toimintakulttuurista. Kokemuksemme mukaan sekä työntekijä että hänen esimiehensä sitoutuvat yhdessä sovittuihin kehittämistoimenpiteisiin, kun niistä on tehty määrämuotoinen dokumentti. On todettu, että työntekijän työhyvinvointi paranee, kun henkilökohtaisilla kehittymissuunnitelmilla varmistetaan, että työnantaja antaa sitoumuksen hänen osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen.

C&Q Pro -ohjelmiston tarjoamien sähköisten henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien tiimi-, osasto- ja yrityskohtaisista yhteenvedoista saadaan helposti informaatio laajempien kehittämistoimenpiteiden laatimiseen. Yrityksen laajempaa suunnitelmallista osaamisen kehittämistä tukee myös C&Q Pro -järjestelmässä oleva koulutuskalenteri, johon kalenteroimalla saadaan suunnitellut kehittämistoimenpiteet tehokkaasti henkilöstön tietoon ilmoittautumista varten.

Tuloksia tuottava osaamisen kehittäminen varmistetaan seuraamalla kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta tarkastellaan hyödyntäen C&Q -järjestelmään taltioitunutta henkilöstön osaamista koskevaa historiatietoa. Eri aikoina tehdyistä osaamiskartoituksista voidaan tuottaa vertailuraportteja, joiden avulla voidaan todentaa osaamisen kehittämisen toimenpiteiden vaikuttavuus ja onnistuminen.