Osaamisen johtaminen

Osaamisen johtaminen on kilpailuetu – Koska osaaminen on nyky-yhteiskunnassa liiketoiminnan ydin ja tärkein kilpailuetu, on yritysten pyrittävä hallitsemaan ja johtamaan osaamisresurssejaan tehokkaasti. Kattava osaamisen johtaminen on kokonaisuus, joka koostuu yrityksen dokumentoiduista osaamistarpeista, henkilöstön kompetenssipotentiaalin tunnistamisesta sekä heidän ammattitaitonsa jatkuvasta kehittämisestä. Kun henkilöstön henkilökohtaiset tiedot, taidot ja asenteet vastaavat yrityksen osaamistarpeita, osaaminen on lähtökohtaisesti kunnossa.

Osaamisen johtaminen ja osaamisresurssien hallinta

Osaamisen johtaminen on yrityksen kokonaisvaltaista osaamisresurssien hallintaa. Tavoitteellinen johtaminen lähtee yrityksen strategiaan perustuvien osaamisvaatimusten määrittelystä ja sen jälkeen osaamisen nykytilan kartoittamisesta henkilö-, yksikkö- ja yritystasolla. Osaamisen tasojen ja kuilujen selvittäminen johtaa henkilökohtaisten osaamistavoitteiden asettamiseen ja koulutus- ja kehittämissuunnitelmien laatimiseen.

Osaamisen johtaminen perustuu ymmärrykseen, mitä osaamista asiakaslupaus ja strategian toteutus vaativat. Se on tulevaisuuden menestyksen perustana olevan osaamisen varmistamista. Se on myös osaamisriskien tunnistamista ⎼ onko jonkin osaamisen puute toiminnan pullonkaula? Se on myös henkilöstötietojen ja osaamistiedon ylläpitämistä eli perehdytysten ja koulutustietojen hallintaa, dokumenttien ylläpitoa jne. Osaamisresurssien hoitoon kuuluu jatkuva kehittäminen ja vahva tieto siitä, mitä osaamista pitäisi vahvistaa ja miten? Osaamisen johtaminen on suunnan ja tavoitteiden asettamista henkilöstölle, se on osaamisresurssien käytön tehokkuuden ja vahvuuden varmistamista: strategista osaamista pitää löytyä riittävän monella, ja myös riittävällä tasolla.

Jos osaamisen johtaminen ja sen prosessit eivät ole kunnossa, henkilöstö ei tunne strategiaa eikä tiedä, mitä osaamista heidän työssään arvostetaan. Kilpailukyvyn kannalta kriittiseen osaamiseen ei osata investoida ajoissa, eivätkä rekrytoinnit tällöin vastaa tulevaisuuden osaamistarpeita.
Näissä tilanteissa yrityksessä saattaa olla hyödyntämätöntä osaamispotentiaalia sekä vanhentuvaa osaamista. Kun esimiestyö ei perustu tasapuolisiin osaamisen johtamisen käytäntöihin, henkilöstön työhyvinvointi kärsii ja tämä heijastuu myös tuottavuuteen.

Yrityksen osaamistarpeiden määrittäminen on tärkeää

Kaiken perusta on kuitenkin tietous osaamistarpeista, jotka johdetaan yrityksen visiosta ja strategiasta. Osaamistarpeiden määrittelyssä näkökulmina ovat mm. tämän hetken tarpeet, mikä osaaminen korostuu lähitulevaisuudessa ja mitä uutta osaamista kriittisimmin tarvitaan? Tärkeätä on määritellä myös yrityksen arvopohjaiset osaamiset eli minkälaisilla asenteilla henkilöstön edellytetään toteuttavan yrityksen arvoja työtä tehdessään

Osaamistarpeiden määrittely ja sanoittaminen on työlästä, jos se tehdään ”tyhjältä pöydältä”. C&Q Pro -ohjelmassa on 20 000 osaamisalueen luokitusjärjestelmä, joka merkittävästi nopeuttaa osaamisen määrittelyä. Luokitus sisältää laajasti eri toimialojen substanssiosaamisia, yleisiä kompetensseja sekä esim. työhyvinvointiin liittyviä osaamisia. Järjestelmässä on myös valmiita ammattikohtaisia osaamisprofiilin pohjia, joita voidaan muokata organisaation tarpeiden mukaisiksi. Osaamisluokituksella ja valmiilla osaamisprofiilin pohjilla tehostetaan osaamisen määrittelyn prosessia huomattavasti.

Strateginen syvyys näihin osaamistarpeisiin saadaan, kun eri työroolien osaamisprofiileihin valikoituneet osaamisalueet priorisoidaan organisaation menestymisen näkökulmasta. Merkitystasolla määritellään kuinka tärkeä kukin osaamisalue on organisaation toiminnan menestymisen kannalta.

Osaamisen johtaminen edellyttää nykytilan kartoitusta

Kun osaamistarpeet on määritelty seuraa henkilöstön osaamisen tunnistaminen ja nykytilan arviointi. Tehokas osaamisen johtaminen edellyttää nykytilan kartoitusta, jotta henkilöstön osaamisresurssi saadaan tehokkaaseen käyttöön ja kehittäminen kohdistuu strategisesti tärkeisiin osa-alueisiin. Osaamisen johtamiseen erikoistunut ohjelma, C&Q Pro, tekee nykytilan arvioinnin toteuttamisen isommallekin työyhteisölle miellyttäväksi.

Menestyvä yritys huolehtii osaamisestaan ja johtaa sitä systemaattisesti: Osaamistarpeet tarkistetaan määräajoin: miten esim. muuttuneet asiakastarpeet, kehittyneet teknologiat tai organisaatiomuutokset niihin heijastuvat. Myös henkilöstön ammattitaidon syvyys mitataan ja tarkistetaan aika ajoin osaamiskartoituksin: henkilöstön ammattitaidon tasoa arvioidaan osaamistarpeita vasten eli vastaavatko työntekijöiden työsuoritukset osaamistarpeissa määriteltyjä sisältöjä ja laatutasoa. Osaamiskartoituksissa saatujen tulosten perusteella tunnistetaan kriittiset osaamiskuilut ja toisaalta myös yrityksen vahvuudet sekä mahdollisesti vielä hyödyntämätön osaamispotentiaali. Näin menestyvä yritys varmistaa, että henkilöstösuunnittelu perustuu strategisiin tarpeisiinsa sekä mitattuun tietoon.

Tutustu myös HR-järjestelmäämme tai ota yhteyttä niin kerromme lisää!